தமிழ் கொள்ளுப்பாட்டன் யின் அர்த்தம்

கொள்ளுப்பாட்டன்

பெயர்ச்சொல்