தமிழ் கொளுக்கி யின் அர்த்தம்

கொளுக்கி

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு