தமிழ் கொழகொழப்பு யின் அர்த்தம்

கொழகொழப்பு

பெயர்ச்சொல்