தமிழ் கொழுந்தன் யின் அர்த்தம்

கொழுந்தன்

பெயர்ச்சொல்