தமிழ் கௌவு யின் அர்த்தம்

கௌவு

வினைச்சொல்கௌவ, கௌவி