தமிழ் கேட்பார் இல்லாமல் யின் அர்த்தம்

கேட்பார் இல்லாமல்

வினையடை