தமிழ் கோட்டுச் சித்திரம் யின் அர்த்தம்

கோட்டுச் சித்திரம்

பெயர்ச்சொல்