தமிழ் கோட்டையைப் பிடி யின் அர்த்தம்

கோட்டையைப் பிடி

வினைச்சொல்பிடிக்க, பிடித்து

  • 1

    (பெரும்பாலும் கேலித் தொனியில்) (மிக மேன்மையான ஒன்றைச் செய்து) சாதனைபுரிதல்.

    ‘இப்போது எந்தக் கோட்டையைப் பிடிக்க இவ்வளவு பரபரப்பாக ஓடிக்கொண்டிருக்கிறாய்?’