தமிழ் கோடாம்பி யின் அர்த்தம்

கோடாம்பி

பெயர்ச்சொல்

வட்டார வழக்கு
  • 1

    வட்டார வழக்கு (வெற்றிலைபாக்கு எச்சிலைத் துப்புவதற்குப் பயன்படும்) அகன்ற வாயை உடைய வெண்கலப் பாத்திரம்.