தமிழ் கோணமானி யின் அர்த்தம்

கோணமானி

பெயர்ச்சொல்

கணிதம்