தமிழ் கோணிப் பை யின் அர்த்தம்

கோணிப் பை

பெயர்ச்சொல்