தமிழ் கோப்பி யின் அர்த்தம்

கோப்பி

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு

    காண்க: காப்பி