தமிழ் கோரைப் பாய் யின் அர்த்தம்

கோரைப் பாய்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    கோரைப் புல்லைக் கிழித்துப் பதப்படுத்தி நெய்யப்படும் பாய்.