தமிழ் கோரைப் புல் யின் அர்த்தம்

கோரைப் புல்

பெயர்ச்சொல்