தமிழ் கோல மாவு யின் அர்த்தம்

கோல மாவு

பெயர்ச்சொல்