தமிழ் கைத்துவக்கு யின் அர்த்தம்

கைத்துவக்கு

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு