தமிழ் கைப்பிள்ளை யின் அர்த்தம்

கைப்பிள்ளை

பெயர்ச்சொல்