தமிழ் கைபிசகாக யின் அர்த்தம்

கைபிசகாக

வினையடை

பேச்சு வழக்கு
  • 1

    பேச்சு வழக்கு கைமறதியாக.

    ‘பேனாவைக் கைபிசகாக எங்கோ வைத்துவிட்டேன்’