தமிழ் கைம்பெண்டாட்டி யின் அர்த்தம்

கைம்பெண்டாட்டி

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு