தமிழ் கைமுகூர்த்தம் யின் அர்த்தம்

கைமுகூர்த்தம்

பெயர்ச்சொல்