தமிழ் கையேந்து யின் அர்த்தம்

கையேந்து

வினைச்சொல்