தமிழ் கையேந்து யின் அர்த்தம்

கையேந்து

வினைச்சொல்-ஏந்த, -ஏந்தி