தமிழ் கையைக் கழுவு யின் அர்த்தம்

கையைக் கழுவு

வினைச்சொல்கழுவ, கழுவி