தமிழ் கைராட்டினம் யின் அர்த்தம்

கைராட்டினம்

பெயர்ச்சொல்