தமிழ் கைராட்டை யின் அர்த்தம்

கைராட்டை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    கையால் சுற்றி இயக்கி நூல் நூற்கும் கருவி.