தமிழ் கோர் யின் அர்த்தம்

கோர்

வினைச்சொல்கோர்க்க, கோர்த்து

  • 1

    காண்க: கோ, கோ2.