தமிழ் சீக்கிரத்தில் யின் அர்த்தம்

சீக்கிரத்தில்

வினையடை