தமிழ் சகட்டுக்கு யின் அர்த்தம்

சகட்டுக்கு

வினையடை

அருகிவரும் வழக்கு