தமிழ் சகதர்மிணி யின் அர்த்தம்

சகதர்மிணி

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு மனைவி.