தமிழ் சகோதர யின் அர்த்தம்

சகோதர

பெயரடை

  • 1

    சக.

    ‘சகோதர எழுத்தாளர்கள்’
    ‘சகோதரத் தொழிலாளர்கள்’