தமிழ் சங்கற்பம் யின் அர்த்தம்

சங்கற்பம்

பெயர்ச்சொல்