தமிழ் சங்கு குளி யின் அர்த்தம்

சங்கு குளி

வினைச்சொல்

  • 1

    (கடலில்) சங்கு எடுக்க மூழ்குதல்.