தமிழ் சங்கைசெய் யின் அர்த்தம்

சங்கைசெய்

வினைச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு மரியாதை செய்தல்.

    ‘பெரியவர்களைச் சங்கைசெய்’