தமிழ் சடங்காகு யின் அர்த்தம்

சடங்காகு

வினைச்சொல்-ஆக, -ஆகி

வட்டார வழக்கு
  • 1

    வட்டார வழக்கு (பெண்) பருவம் எய்துதல்; வயதுக்கு வருதல்.