சட்டகம் -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : சட்டகம்1சட்டகம்2

சட்டகம்1

பெயர்ச்சொல்

பெருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    பெருகிவரும் வழக்கு குறிப்பிட்ட கருத்துகள், எண்ணங்கள் அல்லது விவரங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு அவற்றைத் தொடர்புபடுத்தும் கருத்தமைப்பு.

    ‘நீங்கள் சொல்லும் விவரங்கள் நாம் விவாதிக்கும் பொருளின் சட்டகத்திற்குள் அடங்காது’
    ‘இலக்கியம் என்னும் சட்டகத்தினுள் எதைப் பற்றி வேண்டுமானாலும் பேசலாமா?’

சட்டகம் -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : சட்டகம்1சட்டகம்2

சட்டகம்2

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு சட்டம்.