தமிழ் சட்டம்பியார் யின் அர்த்தம்

சட்டம்பியார்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு (பள்ளி) ஆசிரியர்.