தமிழ் சட்டவாள் யின் அர்த்தம்

சட்டவாள்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு ரம்பம்.