தமிழ் சீட்டைக் கிழி யின் அர்த்தம்

சீட்டைக் கிழி

வினைச்சொல்கிழிக்க, கிழித்து