தமிழ் சடுதியில் யின் அர்த்தம்

சடுதியில்

வினையடை

பேச்சு வழக்கு