தமிழ் சதைப்பிடிப்பு யின் அர்த்தம்

சதைப்பிடிப்பு

பெயர்ச்சொல்