தமிழ் சதைவை யின் அர்த்தம்

சதைவை

வினைச்சொல்-வைக்க, -வைத்து