தமிழ் சந்நியாசி யின் அர்த்தம்

சந்நியாசி

பெயர்ச்சொல்