தமிழ் சனிபிடி யின் அர்த்தம்

சனிபிடி

வினைச்சொல்-பிடிக்க, -பிடித்து

பேச்சு வழக்கு