தமிழ் சனிபிடி யின் அர்த்தம்

சனிபிடி

வினைச்சொல்

பேச்சு வழக்கு