தமிழ் சப்பளி யின் அர்த்தம்

சப்பளி

வினைச்சொல்சப்பளிய, சப்பளிந்து, சப்பளிக்க, சப்பளித்து

வட்டார வழக்கு
  • 1

    வட்டார வழக்கு உருத்தெரியாமல் தட்டையாதல்.

    ‘வண்டியின் அடியில் சிக்கிய டப்பா சப்பளிந்துவிட்டது’

தமிழ் சப்பளி யின் அர்த்தம்

சப்பளி

வினைச்சொல்சப்பளிய, சப்பளிந்து, சப்பளிக்க, சப்பளித்து

வட்டார வழக்கு
  • 1

    வட்டார வழக்கு உருத்தெரியாமல் தட்டையாக்குதல்.

    ‘குடத்தைக் கீழே போட்டுச் சப்பளித்துவிட்டாயே!’