தமிழ் சப்பாணிகட்டு யின் அர்த்தம்

சப்பாணிகட்டு

வினைச்சொல்-கட்ட, -கட்டி

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு அட்டணங்கால் போட்டு அமர்தல்.