தமிழ் சீமந்த யின் அர்த்தம்

சீமந்த

பெயரடை

சமூக வழக்கு
  • 1

    சமூக வழக்கு
    மூத்த; சிரேஷ்ட.

    ‘சீமந்த புத்திரன்’
    ‘சீமந்த புத்திரி’