தமிழ் சமி யின் அர்த்தம்

சமி

வினைச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு

    காண்க: செமி