தமிழ் சமுக்காளம் யின் அர்த்தம்

சமுக்காளம்

பெயர்ச்சொல்