தமிழ் சமூகமளி யின் அர்த்தம்

சமூகமளி

வினைச்சொல்-அளிக்க, -அளித்து

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு