தமிழ் சமூகமளி யின் அர்த்தம்

சமூகமளி

வினைச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு