தமிழ் சமையல் கட்டு யின் அர்த்தம்

சமையல் கட்டு

பெயர்ச்சொல்

வட்டார வழக்கு