தமிழ் சர்க்கரைப் புக்கை யின் அர்த்தம்

சர்க்கரைப் புக்கை

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு சர்க்கரைப் பொங்கல்.

    ‘இன்று கோயிலில் சர்க்கரைப் புக்கை கொடுத்தார்கள்’